სამეურვეო საბჭოს არჩევნები სკოლებში

17 ივნისი 2019, 12:20 379 ნახვა

დღეს სკოლებში თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოს - სამეურვეო საბჭოს ირჩევენ.  საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მასწავლებლები,  მშობლები და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის მიერ არჩეული წარმომადგენელი.

ისინი ირჩევენ  სკოლის დირექტორს, დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, ბიუჯეტს, ირჩევს დისციპლინურ კომიტეტს

ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში